57

In Vivo Imaging of Lichen Nitidus With Confocal Laser Scanning Microscopy

Huaxu Liu, Shengli Chen, Zhongxiang Shi, Furen Zhang, Shandong Provincial; ARCH DERMATOL/VOL 147 (NO. 1), JAN 2011

ABSTRACT

No abstract available.

232